Vilkår og betingelserStandardsalgsbetingelser for forbrukerkjøp
av varer over Internett
Versjon 2.0 revidert oktober 2015. Oppdatert januar 2018.

Innledning:
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer
over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven,
forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandels- loven, og disse lovene gir
forbrukeren ufravikelige rettigheter.Loveneer tilgjengeligpå www.lovdata.no. Vilkårene i denne
avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller
partenes viktigste rettigheter og plikterforhandelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av
disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder.

Innholdsfortegnelse:
1] Avtalen
2] Partene
3] Pris
4] Avtaleinngåelse
5] Betaling
6] Levering
7] Risikoen for varen 8] Angrerett
9] Forsinkelse og manglende levering
– kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
10] Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
11] Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
12] Garanti
13] Personopplysninger
14] Konfliktløsning


1] Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opp- lysninger gitt i bestillingsløsningen og
eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som
særskilt er av- talt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer
mellom næringsdrivende og forbrukere.

2] Partene
Selger er Cedel Norge AS, Holtsveien 173, 4900 Tvedestrand, e-post: larsalbert@cedelnorge.no, Mobil: 90193166, organisasjonsnummer: 817721192 , og
betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som
kjøper/kjøperen.

3] Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen
inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke
har informert om, skal kjøper ikke bære.

4] Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har fore- kommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra
selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part
innså eller burde ha
innsett at det forelå en slik feil.


SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT


5] Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tids- punkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen
på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen.
Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etter- følgende faktura.

6] Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillings- løsningen, skal selgeren levere varen til
kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres
hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7] Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert
i tråd med punkt 6.

8] Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til
angre- rettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angre- retten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe.
I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller
høytids- dag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har
bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje
skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).


Angrefristen begynner å løpe:
• Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
• Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper
fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
• Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste
leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke
før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema.
Tilsvarendegjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte
angre- retten. Sørger den næringsdrivende for å gi opp- lysningene i løpet av disse 12 månedene,
utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14
dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å
returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal
dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og
funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover
hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på
varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesum- men til kjøperen uten unødig opphold, og
senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte
angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra
kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

2


SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT

9] Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å meldekrav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene,
og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til
reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve
oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempelepost).

• Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve
oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom
oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig
misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen
rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme
kravet.

• Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leverings- tidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger
til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen
innen tilleggs- fristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder
dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen
har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som
var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid
etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

• Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke
dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med
rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unn- gått, eller overvunnet følgene av.

10] Mangel ved varen
– kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget
eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller
burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen
eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens
side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter
omstendighetene holde kjøpe- summen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve
prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

• Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan
likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder
selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger
har i utgangs- punktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelps- forsøk for samme mangel.

• Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette
inne- bærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i
mangel- full og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget
i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

3

4
SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT
• Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke
er uvesentlig.

11] Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og
dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til
reglene i forbruker- kjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve
oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også
etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig
gebyr ved uavhentede varer.

• Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke
levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

• Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet
vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele
kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen
ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

• Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til
avtalen, kan selger kreve renter av kjøpe- summen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende
betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt
ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

• Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr.
Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til
kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.
12] Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen
allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti inne- bærer dermed ingen begrensninger
i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13] Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe
annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de person-
opplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.
Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger
skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14] Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse
eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med
Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23
400 500 eller www.forbrukerradet.no.